Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Pro rodiče

Pro rodiče

Počet tříd (od 1.9.2009)

6 podle věkových skupin
Třídy máme barevně označené:

hnědá  - Pejskové (pro naše nejmenší, nově od 1.9.2014) Veverky (pro naše nejmenší)

zelená - Sovičky (3-4 leté nebo 4-5 leté)

modrá - Tučňáci (3-4 leté nebo 4-5ti leté)  

barevná - Motýlci (předškoláci)

žlutá - Sluníčka (předškoláci)

(na účet MŠ do 10.dne v měsíci): úplata za předškolní vzdělávání:

č.ú. pro placení školného:

školné:

2000800349/0800


= 850,- Kč/měsíc (od 1.1.2016)
Dle vyhlášky 14/2005 Sb. za děti, které v daném školním roce dovrší 6 let, zákonní zástupci úplatu neplatí po dobu 12 měsíců, při OŠD po uplynutí této doby opět úplatu hradí

Stravné:

č.ú. pro placení stravného:

děti od 3-6 r. platí stravné 35,-Kč
děti od 7- r.  platí stravné 37,-Kč

25409339/0800

KRPŠ: = 600,-Kč/dítě pololetně - vybírá se v hotovosti na třídách
(od 1.9.2015)
Provoz MŠ:

od 1.9.2016 nově:

Po - Pá  7:00 - 17:30 hod. !!!

  Rodiče žádáme o dochvilnost, MŠ se z bezpečnostních důvodů v 8.30 zavírá
Režim dne: 7:00 – 8:30 příchod dětí do MŠ, volné hry dětí ve třídě
8:30 – 9:00  svačina 
9:00 – 11:30 dopolední zaměstnání a pobyt venku
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:30 spaní a odpočinek na lůžku
14:30 – 15:00  svačina 
15:00 – 17:30  odpolední zájmová činnost a volné hry (ve třídě, venku)

 Přivádění dětí do MŠ a vyzvedávání dětí z MŠ:    7:00 - 8:30 (v případě potřeby po domluvě i později)                    

                                                                                       12:00 - 13:00 vyzvedávání dětí po obědě

                                                                                       15:15 - 17:30 vyzvedávání dětí odpoledne (v případě pěkného

                                                                                                             počasí jsou děti odpoledne na zahradách).

                                                                                                             Děti je nutné vyzvednout tak, aby do 17,30 hodin

                                                                                                             s rodiči opustili MŠ (v 17,30 končí provozní doba)

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání    (školský zákon ) v platném znění

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

 

Ukončení docházky do MŠ :

  • dítě nedochází bez omluvy po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ nebo za školní stravovaní ve stanovených termínech
  • v průběhu zkušebního pobytu na doporučení lékaře nebo pedagog.psycholog.poradny
  • na žádost/písemnou/ zákonného zástupce dítěte
  • zahájení školní docházky

 

 

 

  

   
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Kdo pečuje o děti