Kdo pečuje o děti

ředitelka: Gabriela Hermannová
učitelky: 

Zdeňka Hubáčková
Petra Baziková
Jana Březinová
Marie Pretlová
Martina Dalibová (zástupkyně ředitelky)
Michaela Lapáčková
Světla Vejvodová
Jaroslava Petržilková
Mgr. Jaroslava Abrahamčiková (Gabrielová) (od června 2017 na Mateřské dovolené)
Mgr. Vendula Andrlová
Bc. Klára Loudová
Ivana Hrbková

   
hospodářka: Dana Menclová
kuchařky:

Kateřina Panošová (vedoucí kuchařka)
Miloslava Goldová (kuchařka)
Lenka Němečková (pom.kuchařka)

uklízečky:

Jana Sekaninová
Lucie Petrášová                                                                                                                          Hana Filipová

 

 

Členky pedagogického sboru absolvují během školního roku množství školení a seminářů zaměřených na předškolní výchovu a vzdělávání: 

ve školním roce 2015/16 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace (ved.ŠJ), Objevuje se šikana u předškolních dětí?, Dítě s odlišným mateřským jazykem v podmínkách MŠ, Hudebně pohybová výchova - 4 roční období, Dobrý vstup do ZŠ, Asertiveta v prostředí MŠ, Život s pravidly, limity a rituály, Čertovské dovádění -hudební nadílka, Výchova k samostatnosti, Time management, Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících, Nové trendy v moderním vaření (hospodářka a ved.ŠJ), Psychická odolnost, Zdravotník zotavovacích akcí, Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, Hodnocení pedagogických pracovníků, Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, Komunikace a práce v týmu, Písničky Pavla Jurkoviče spojené s hrou na zvonkohry, Jak individualizovat, když je třída plná dětí?, Vnitřní kontrolní systém škol.příspěv.organizací, Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku, Rodičovská vztahová vazba a poruchy osobnosti.

ve školním roce 2014/2015 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Komunikace a práce v týmu (i provozní zaměstnanci); Komunikace s rodiči v problémových situacích; Práva a povinnosti ředitelky MŠ; Předškolák s problémovým chováním; Předčtenářská gramotnost; Ekonaratologie; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Cvičíme taj-či s dětmi; Pedagog mezi paragrafy; Prvky muzikoterapie při práci v MŠ; Předškoláci v MŠ; Nové metody práce s předškolními dětmi II.; Podpora logopedické prevence v MŠ; Dítě s odkladem zahájení povinné šk.docházky v běžné MŠ; Vývoj řeči a komunikace u dětí; Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ; Dramatická výchova v MŠ; Třesky plesky, hravě česky

ve školním roce 2013/2014 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Výchova k samostatnosti; Základní norma zdravotnických znalostí; Využití relaxačních technik při práci s dětmi s ADHD a ADD; Diagnostika dovedností předškoláka; Prevence syndromu vyhoření v osobním i pracovním životě; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Komunikace a práce v týmu; Asertivní řešení konfliktů, Psychická odolnost, Komunikace s rodiči; Drobné hry pro děti mladšího šk.věku; Jaro s pastely; Lezení-základ grafomotoriky; Hranice a rituály ve výchově dětí; Psychohygiena a pedagogická profese; Adaptace na změny; Jak zacházet se stresem

ve školním roce 2012/2013 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Dětský vzdor v MŠ, Jak vést efektivní dialog s rodiči, Nové metody práce s dětmi, Novinky v oblasti školství, Hra jako vstup do života-osobnostně sociální výchova, Enviromentální výchova v MŠ, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagog.pracovníky, Workshop inkluzivní výuky pro pedagogy MŠ, Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ, Seminář asertivního jednání, Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí MŠ, Mateřské školy a závazná legislativa, Principy pedagogiky Montessori, Hyperaktivní děti v MŠ, Projekt Ekoškolka - zapojení do projektu

ve školním roce 2011/2012 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Interaktivní výuka v MŠ, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku, Rodiče a učitel v MŠ - komunikace a sebereflexe, Inovace výuky, Dramatická výchova v předškolních zařízeních, Současná MŠ a její řízení, Řízení mateřské školy v kostce, Realizace-změny a úpravy školního vzdělávacího programu PV v MŠ, Příroda a kultura v MŠ, Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy

ve školním roce 2010/2011 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ, Předškoláci v MŠ, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku, Barevné motivy - výtvarná dílna, Poruchy chování a koncentrace, Pohybový seminář - Podzimní roztančení, Vývoj řeči a komunikace v MŠ, Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí předškolního věku, Jsem neposedný - co s tím mám dělat?, Školní zralost a zápis do školy, Konference MRKVIČKA (školky se zájmem o ekologickou výchovu)