Kdo pečuje o děti

ředitelka a učitelky:
12 kvalifikovaných učitelek na 1,0 úvazku, 1 kvalifikovaná učitelka na 0,4 úvazku
 

 

   
hospodářka: 1 kvalifikovaná osoba na 0,5 úvazku
kuchařky:

2 kvalifikované osoby na 1,0 úvazku / 2 pomocné kuchařky na 1,5 úvazku

uklízečky:

4 osoby na 3,5 úvazku

 

 

Členky pedagogického sboru absolvují během školního roku množství školení a seminářů zaměřených na předškolní výchovu a vzdělávání: 

ve školním roce 2017/18 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Dramatická výchova v MŠ, Kurz Aj pro pedagogické pracovníky, Individuální vzdělávací plán pro dítě v MŠ, Vedení porad pro řídící pracovníky škol, Tvoříme pravidla s dětmi v mŠ, Plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci I.stupně podpůrných opatření, GDPR pro školy, Úspěšné zvládání konfliktních a stresových situací a antistresové a relaxační techniky pro pedagogy, Změny v činnosti MŠ, Zdroje pro tvorbu digitálních výukových materiálů, Základy cloudových řešení v MŠ, Výtvarné a pracovní činnosti pro rozvoj představivosti a fantazie, Rétorika a umění prezentace, Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ, Od Mikuláše k Vánocům, Předčtenářská gramotnost, Dyslexie a dysortografie prakticky, Aktuální změny školské legislativy, Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti, Tajemství barev, Společné vzdělávání v MŠ, Sexuální výchova v MŠ.

Paní kuchařky a paní hospodářka absolvovaly: Chutné a zdravé vaření - v hlavní roli zelenina a obiloviny,

ve školním roce 2016/17 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Aktuální školská legislativa - pedagog mezi paragrafy,Integrace a inkluze bez rizik, Dramatická dílna - příběhy jako první přímé zdroje učení, Písnička jako dárek, Jak zpracovat dokumentaci v MŠ, Cestujeme kolem světa - Afrika, Školská legislativa v aktuálním znění, Zážitkový kurz I.pomoci - REAL, Předmatematická výchova nově, Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem, Dyspraxie u dětí v MŠ, Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, Formativní hodnocení dětí předškolního věku,Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Konzultace k výzvě - Šablony OP VVV, Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ, Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Komunikace a práce v týmu, Jóga s dětmi I., Objevuje se šikana u dětí předškolního a mladšího šk. věku?.

Paní kuchařky a paní hospodářka absolvovaly: Nové trendy v moderním vaření

ve školním roce 2015/16 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace (ved.ŠJ), Objevuje se šikana u předškolních dětí?, Dítě s odlišným mateřským jazykem v podmínkách MŠ, Hudebně pohybová výchova - 4 roční období, Dobrý vstup do ZŠ, Asertiveta v prostředí MŠ, Život s pravidly, limity a rituály, Čertovské dovádění -hudební nadílka, Výchova k samostatnosti, Time management, Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících, Nové trendy v moderním vaření (hospodářka a ved.ŠJ), Psychická odolnost, Zdravotník zotavovacích akcí, Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, Hodnocení pedagogických pracovníků, Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, Komunikace a práce v týmu, Písničky Pavla Jurkoviče spojené s hrou na zvonkohry, Jak individualizovat, když je třída plná dětí?, Vnitřní kontrolní systém škol.příspěv.organizací, Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku, Rodičovská vztahová vazba a poruchy osobnosti.

ve školním roce 2014/2015 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Komunikace a práce v týmu (i provozní zaměstnanci); Komunikace s rodiči v problémových situacích; Práva a povinnosti ředitelky MŠ; Předškolák s problémovým chováním; Předčtenářská gramotnost; Ekonaratologie; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Cvičíme taj-či s dětmi; Pedagog mezi paragrafy; Prvky muzikoterapie při práci v MŠ; Předškoláci v MŠ; Nové metody práce s předškolními dětmi II.; Podpora logopedické prevence v MŠ; Dítě s odkladem zahájení povinné šk.docházky v běžné MŠ; Vývoj řeči a komunikace u dětí; Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ; Dramatická výchova v MŠ; Třesky plesky, hravě česky

ve školním roce 2013/2014 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Výchova k samostatnosti; Základní norma zdravotnických znalostí; Využití relaxačních technik při práci s dětmi s ADHD a ADD; Diagnostika dovedností předškoláka; Prevence syndromu vyhoření v osobním i pracovním životě; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Komunikace a práce v týmu; Asertivní řešení konfliktů, Psychická odolnost, Komunikace s rodiči; Drobné hry pro děti mladšího šk.věku; Jaro s pastely; Lezení-základ grafomotoriky; Hranice a rituály ve výchově dětí; Psychohygiena a pedagogická profese; Adaptace na změny; Jak zacházet se stresem

ve školním roce 2012/2013 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Dětský vzdor v MŠ, Jak vést efektivní dialog s rodiči, Nové metody práce s dětmi, Novinky v oblasti školství, Hra jako vstup do života-osobnostně sociální výchova, Enviromentální výchova v MŠ, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagog.pracovníky, Workshop inkluzivní výuky pro pedagogy MŠ, Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ, Seminář asertivního jednání, Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí MŠ, Mateřské školy a závazná legislativa, Principy pedagogiky Montessori, Hyperaktivní děti v MŠ, Projekt Ekoškolka - zapojení do projektu

ve školním roce 2011/2012 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Interaktivní výuka v MŠ, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku, Rodiče a učitel v MŠ - komunikace a sebereflexe, Inovace výuky, Dramatická výchova v předškolních zařízeních, Současná MŠ a její řízení, Řízení mateřské školy v kostce, Realizace-změny a úpravy školního vzdělávacího programu PV v MŠ, Příroda a kultura v MŠ, Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy

ve školním roce 2010/2011 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ, Předškoláci v MŠ, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku, Barevné motivy - výtvarná dílna, Poruchy chování a koncentrace, Pohybový seminář - Podzimní roztančení, Vývoj řeči a komunikace v MŠ, Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí předškolního věku, Jsem neposedný - co s tím mám dělat?, Školní zralost a zápis do školy, Konference MRKVIČKA (školky se zájmem o ekologickou výchovu)