Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon ) v platném znění

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Individuální vzdělávání - doporučení pro činnosti s dětmi doma:

Milí rodiče, rozhodli jste se vzdělávat své děti v rámci domácího individuálního vzdělávání. Rád bychom vás ve vaší snaze podpořili a poskytli několik typů, co s dětmi doma dělat a jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byly dobře připraveny na vstup do základní školy. 

 • Čtěte si s dětmi, povídejte si o přečteném, nechte je zpětně odvyprávět jednoduchý příběh, povídejte si s nimi o všem kolem vás, pohovořte o shlédnuté pohádce, užijte si "černou hodinku" (povídejte si před usnutím v setmělém pokoji).
 • Při procházkách probírejte pravidla bezpečného pohybu na ulicích a znát dopravní značky pro chodce.
 • Vytvořte větu o pěti slovech a nechte ji dítě opakovat (např.: Maminka koupila cukr, chléb a banány.).
 • Trénujte zrakovou paměť (vyberte 5 jednoduchých předmětů - např. drobných hraček a po chvíli prohlížení je zakryjte a nechte dítě vyjmenovat, co si zapamatovalo).
 • Dejte doma dětem čas a prostor (i několik hodin), aby si tvořilo z konstruktivních her (Lego, Seva, kostky apod.).
 • Určujte s dětmi, z jakého materiálu jsou vyrobené předměty kolem vás a povídejte si, jak se asi vyrábějí.
 • Trénujte barvy a geometrické tvary (objevujte ve svém okolí kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • Zkoušejte se poměřovat - kdo je větší, menší, kdo stojí vpředu, vzadu, vedle, je-li něco nad či pod (vzájemné polohy předmětů). Zkoušejte pořadové číslovky (první - pátý).
 • Mluvte s dětmi o denní době (co děláte ráno, v poledne, odpoledne, večer..., zkuste, co se dělo včera, co plánujeme na zítra...
 • Všímejte si počasí a nechte děti popsat, jaké právě je.
 • Povídejte si s dětmi o emocích - jak se dnes cítí, z čeho se radují, z čeho jsou smutné...
 • Procvičujte jejich samostatnost (oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, dodržování hygieny, ale také, aby poprosily, když něco chtějí a poděkovaly, když něco dostanou, aby si řekly o pomoc, pokud ji potřebují).
 • Nechte děti, aby se podílely na vaření a přípravě jednoduchých jídel, na přípravě pro společné stolování, nechte je jmenovat všechny použité suroviny a další přísady do jídel, hovořte o zdravých a ne-zdravých potravinách.
 • Nechte děti jíst příborem a u stolu. Stolujte společně.
 • Trénujte pravou a levou stranu (dávejte pokyny nebo naopak, ať dává dítě pokyny vám a kontroluje, zda je provádíte správně :-)).
 • Zkoušejte s dětmi vymýšlet slovní i významové nesmysly a nebo je nechte vymýšlet samotné.
 • Trénujte hluboké nádechy (do bříška), choďte po schodech (máte-li), překračujte překážky, procvičujte rovnováhu (stoj na jedné noze), na zemi v leže na břiše střídejte zvedání nohy a ruky křížem (levá ruka a pravá noha), to samé ve stoji na čtyřech. Dejte si denně 10 dřepů. Na procházce si házejte míčem.
 • Skládejte třeba jen z novinového papíru čepice, lodičky (dbejte na správné překládání papíru).
 • Nechte děti stříhat a vystřihovat (např. obkreslené tvary, které mohou následně lepit a vytvářet pěkné obrázky, které mohou i dokreslovat tužkou a pastelkami).
 • Nechte děti kreslit a vybarvovat obrázky (omalovánky). Dejte jim prostor k výstavce výtvorů (lednička, parapet apod.).
 • Zadávejte jim jednoduché úkoly a posilujte při jejich plnění dětskou vytrvalost a soustředěnost.
 • Zpívejte svým dětem a zpívejte si s dětmi.
 • Přejte si, aby vás vaše dítě nakreslilo a třeba i celou vaši rodinu (celá postava nebo jen hlava).
 • Nechte je pracovat s modelínou (máte-li doma). Nebo si připravte jednoduchá těsta na tvoření (slané těsto, vizovické těsto atp.).

Snad mnohé z vás tímto inspirujeme, jak toto období s dětmi užitečně, příjemně a vesele doma prožít. Držíme vám palce!

Odkazy na stránky plné nápadů: Tabulky rozvoje dítěte, 5_6 let.pdf; Pro rodiče předškoláků_H.Otevřelová.pdf; lehkou_nohou.pdf
Veselá chaloupka  (i pro starší děti), Nápady pro Aničku. Šuplík správného kluka ŠtěpánaI-creativeMimibazar, Jaro s Rozárkou, Zabav děti, Máma do deště, UnoDuo, Pipasik.