Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Žádost o přijetí k 1.9.2020, I.str..pdf  Žádost o přijetí k 1.9.2019, II.str..pdf  Žádost o přijetí, III. info o MŠ.pdf  Čestné prohlášení k očkování dítěte.pdf Detsky_ockovaci_kalendar.pdf (jen pro informaci rodičům k Čestnému prohlášení), (   vyjádření lékaře.pdf , NENÍ k podání žádosti nutné, stačí Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopie očk.průkazu!!!)

Vzhledem k aktuální situaci v ČR nebude pravděpodobně uspořádán do termínu zápisu ani jeden Den otevřených dveří.

Zápisy proběhnou jinou formou (bez přítomnosti dětí i rodičů) - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole elektronicky (do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem) a dále poštou, ve vyjímečném případě osobně po dohodě s ředitelkou MŠ.

Doručení vyplněné žádosti včetně příloh - Čestné prohlášení o očkování, kopie očk.průkazu a kopie Rodného listu dítěte, musí být provedeno v termínu zápisu do MŠ, a to v době od 2.5. do 16.5.2020!!!

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2020 nebudou 3 roky, přihlašovali do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy. Předem děkuji. Gabriela Hermannová.

Zápis do MŠ (docházka od 1.9.2020) proběhne ve dnech 4.5. a 5.5.2020 od 13 do 17 hodin.

Před zápisy si můžete přijít školku prohlédnout v některém z termínů Dne otevřených dveří, a to:

čtvrtek 19.3.TENTO TERMÍN ZRUŠEN / čtvrtek 2.4. TENTO TERMÍN ZRUŠEN / pondělí 20.4. 2020, vždy v době od 16,30 do 17,30 hodin (prohlídka MŠ s ředitelkou, stručné představení mateřské školy)

POZOR!!! S ohledem na omezení pohybu obyvatel a celkovou současnou situaci v ČR bude pravděpodobně nastaven jiný způsob zápisu dětí do MŠ!!! Sledujte prosím další aktuálně vložené informace!!! Děkujeme.

 

K zápisu rodiče přinesou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (docházka od 1.9.2020), která musí být potvrzena od dětského lékaře a rodiči řádně vyplněna a podepsána.

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ (třídy v přízemí), a to individuálně v době, kdy je škola otevřena pro rodiče (7,00 - 8,30 / 12,00 - 13,00 / 15,15 - 17,30) nebo při pořádaných dnech otevřených dveří.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

I.Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

II.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 III.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší tří let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při rozhodování o přijetí v bodě II. a III. bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.