Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

                                     Zápis do MŠ

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2020/2021:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 53 dětí.

Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

V úterý 30.6. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka ve dnech 2.5. až 11.5. 2020 bylo podáno 62 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 53 dětí, dalších  9 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ).

   

                                                       Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ

V Praze dne 2.6.2020                          

Zápis do MŠ

Žádost o přijetí k 1.9.2020, I.str..pdf  Žádost o přijetí k 1.9.2019, II.str..pdf  Žádost o přijetí, III. info o MŠ.pdf  Čestné prohlášení k očkování dítěte.pdf Detsky_ockovaci_kalendar.pdf (jen pro informaci rodičům k Čestnému prohlášení), (vyjádření lékaře.pdf , NENÍ k podání žádosti nutné, stačí Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopie očk.průkazu!!!)

Vzhledem k aktuální situaci v ČR nebude pravděpodobně uspořádán do termínu zápisu ani jeden Den otevřených dveří.

Informace vložené dne 13.4.2020 (postup zápisu stanoven na základě pokynu MŠMT a po projednání se zřizovatelem). Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2020. Děkujeme.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2020/21 proběhnou bez přítomnosti dětí i rodičů - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

elektronicky (z datové schránky zák.zástupce do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point) a dále poštou (doporučeně i obyčejným dopisem), ve vyjímečném případě osobně (po dohodě s ředitelkou MŠ - nejlépe e-mailem).

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh - Čestné prohlášení o očkování, kopie očk.průkazu, musí být provedeno  v termínu zápisu do MŠ, a to v době od 2.5. do 11.5.2020 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu příjimacího řízení.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2020 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky  zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Zároveň prosím rodiče o informaci, zda podávají žádost o přijetí pouze do MŠ Pražačka. V případě podání více žádostí prosím o poznámku, do které/rých MŠ ještě další žádost/ti o přijetí posílají.

Předem děkuji. Gabriela Hermannová.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

I.Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

II.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 III.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší tří let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při rozhodování o přijetí v bodě II. a III. bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.